¿Què és ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació "acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació".

ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones desenvolupen en situacions reals per obtenir determinats objectius amb eficàcia i eficiència.

ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l'obtenció del certificat són telemàtics.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat acreditatiu, que emet la Generalitat, i que els dóna la possibilitat d'acreditar un determinat nivell de competències (bàsic o mitjà i properament avançat) en TIC davant qualsevol empresa o administració.
 

Característiques de l'ACTIC

Per mitjà de l'ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Per competència s'entén la combinació de coneixements, habilitats i actituds que permeten a la persona assumir objectius concrets en situacions reals amb eficàcia i eficiència.

Els continguts de l'ACTIC incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.
 

Com s'avalua l'examen ACTIC?

L'avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà al nostre centre. El nombre d'activitats i el temps màxim per realitzar la prova, Segons nivells, són:

  • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats.
  • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats.
  • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts per a cada competència.
     

Des del centre de formació Codelta, recomanem a tota persona que vulgui presentar-se a les proves ACTIC, que realitzi el major nombre possible de test possibles, per experiència sbemos que no només s'han de tenir els coneixements.

Un cop acabada la prova, el sistema mostrarà el resultat, que serà "apte / a" o "no apte / a". Si l'aspirant supera la prova, el sistema ho comunicarà al final de la sessió. A partir d'aquí, la persona podrà descarregar en línia el certificat acreditatiu del nivell de competències en qualsevol moment. Si el resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar.

La persona que no superi la prova d'evaluació no es podrà tornar a presentar fins que no hagi transcorregut un termini mínim d'un mes comptat des de la data de realització de la prueba.Las persones que hagin participat en alguna de les proves, poden consultar mitjançant el portal ACTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a les proves realitzades i els certificats obtinguts, en aquest cas el centre expedirà un certificat NO oficial d'aprofitament i participació en el curs si superes amb 80% tots els tests qualificables i fas el 100% de activitats proposades així com una bona participació durant el curs.

Quan s'aprovi una actualització dels continguts competències de l'ACTIC, les persones que s'hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure en una nova prova amb l'objectiu d'obtenir una certificació actualitzada.
 

Expedició dels certificats

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament pel Departament de Governació i Administracions Públiques.
 

Finalitat de l'ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l'ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l'eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l'ACTIC es vol aconseguir:

  • Millorar qualitativament l'ús de les TIC.
  • Augmentar la qualitat i l'estandardització de la formació en TIC.
  • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
  • Incrementar la demanda de les TIC.
  • Incrementar la cohesió digital.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION